Netsite ký hợp đồng kinh tế Xây Dựng Phần Mềm Website Vàng Bạc Hồng Hải Thái Nguyên

Ngày 11/03/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 145/ HĐKT – 2016/ NETSITE với Doanh Nghiệp Tư NhânVàng Bạc Hồng Hải Thái Nguyên thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Vàng Bạc Hồng Hải Thái Nguyên”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…