Netsite ký hợp đồng kinh tế Xây Dựng Phần Mềm Website Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Lương Đức Chỉnh

Ngày 06/03/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 145/ HĐKT – 2016/ NETSITE với Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Lương Đức Chỉnh thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Lương Đức Chỉnh”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…