Netsite ký hợp đồng kinh tế Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thái Nguyên

Ngày 14/05/2016, Công ty cổ phần truyền thông Netsite đã ký hợp đồng số 162/ HĐKT – 2016/ NETSITE với Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thái Nguyên thực hiện hợp đồng kinh tế “Xây Dựng Phần Mềm Website Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thái Nguyên”.Trước đó Netsite cũng là đơn vị triển khai nhiều hợp đồng tương tự với các Công ty ở các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…